یک خطی هایی برای همسر آینده!

دلم میخواهد از اعماق وجودم فُحشَت بدهم که اینطور من را تنها گذاشتی و نمیایی

خوشبختانه با خستگی ها و اعصاب خوردیهای محل کار آشنا هستم، وقتی با قیافۀ اخمو از محل کار برگشتی، من می فهمم، درک میکنم... زن بهتر از این میخواستی؟! (دو خط نوشتم که مشتری شی!!)


بعضی کلمات را به جز تو به کسی نخواهم گفت: "جان دلم" ، "عزیز دلم" ، "چشم عزیزم"


من به گرد و خاک حساسیت دارم،نتــــــــــــــرس بابا، خودم گردگیری می کنم، تو فقط "ماسک" بخر، زیاد هم بخر!


بین برنامه های خاله زنکی کانال را عوض کن و هرچقدر دوست داری فوتبال تماشا کن،  بساطِ تخمه و چای و تنقلاتش هم با من... دیگر از شوهرذلیل تر؟!!!

نخواه که عقایدم را تغییر دهی، اگر خوب باشند آرزویم این است که با تو همراه باشم...به حلقۀ رویِ ماهَت قانعم!

مرد باید کودکِ درونش، "بیش فعال" باشد! آدم برفی دست کنیم؟..؟کله پاچه دوست نداشته باش!


من بلد نیستم جیغ بزنم، اگر دیدی با دهان باز خُشکم زده و مثل مجسمۀ گچ شده ام،قطعاً "سوسک" دیده ام!


اگر دلت میخواهد ماهی تابه بیاید وسط سَرَت ، ریش را بزن و سبیلَت را نگه دار...!خیلی مواظب خودت باش! این را از همین الان می گویم، مهم نیست که هنوز ندیده ام و نمی شناسمت!اینکه گاهی لباس برادرجان را اتو میکنم، به خاطر او نیست، به خاطر توست! که بلد باشم در آینده!